num fotos 11
intranet associats | Mail | Home
Associació de Distribuidors de Gasoil de Catalunya
 
Accés Associats
Per accedir a informació exclusiva dels socis de l'ADGC, omple el nom d'usuari i la contrasenya
Usuari
Pasword

Associació de Distribuidors de Gasoil de Catalunya
   
12/11/2015
Garanties en el subministrament de gasoil

GARANTIES EN SUBMINISTRAMENT DE GASOIL

Per a tenir garantida la quantitat subministrada a la seva llar, els camions cisterna estan sotmesos a l’obligació de verificar anualment el Sistema de Mesura (comptador, tub i mànega per on passa el gasoil subministrat) tal com determina l’Ordre ITC/3750/2006 “per la qual es regula el control metrològic dels sistemes de mesura dels camions-cisterna”.

Vostè té el dret de sol•licitar al conductor el Certificat que demostra que el sistema de mesura del camió cisterna que li subministra el gasoil ha estat verificat en l’any en curs per una Entitat autoritzada per la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya.
En cas de no haver estat Verificat, ningú li pot garantir que la quantitat que figuri en el comptador sigui realment la quantitat subministrada.

Els organismes autoritzats per l’Administració són:
SGS Española de Contol, S.A.
LGAI Technological Center, S.A.
Cualicontrol-Aci, S.A.U.
ECA, Entitat Col•laboradora de l’Administració, S.A.
Ingenieria de Gestión Industrial, S.L.


FALSOS MITES ATRIBUÏTS AL GASOIL

• El gasoil mai porta aigua. Només que en portés una ínfima proporció seria totalment impossible iniciar la combustió.

• El gasoil es subministra lliure d’impureses. En les refineries i en les terminals portuàries està sotmès a processos de filtratge, alhora que molts centres de distribució també tenen instal•lats filtres abans de la càrrega, així com tots els camions cisterna.

• Els sediments que es poden trobar al fons dels dipòsits són fruit de la decantació que pateix els gasoil, com qualsevol líquid, i més quan es tracte d’un producte amb molt poca rotació i sotmès a canvis extrems de temperatura.

• Els gasoil subministrat amb cisternes sempre es descarrega per la part inferior de la mateixa, per tant no existeix la possibilitat de que l’últim gasoil subministrat per una cisterna sigui de diferent qualitat a la resta. No val l’expressió “aquest gasoil és d’un fons de cisterna”.

• Qualsevol variació en la qualitat del gasoil sortit de les refinaries tindria una incidència generalitzada, i a gran escala. Per tant, l’aturada puntual d’una caldera no es causada per cap aspecte relacionat amb el gasoil. La caldera, com qualsevol altre equip electromecànic pateix desgast i, per tant, avaries. Per reduir la seva incidència és totalment recomanable fer-hi un manteniment periòdic i una bona posta a punt abans d’iniciar la temporada hivernal . És evident que si una caldera ha estat funcionant normalment, fins a patir una avaria, i un cop arreglada aquesta segueix funcionat, el gasoil no hi ha tingut res a veure. Cal remarcar que el gasoil té molt poc contacte i incidència en el funcionament de la majoria de les parts mecàniques i elèctriques d’una caldera, només intervé en la combustió, procés on és essencial una bona regulació de la caldera realitzada per un professional.

ADGC - Associació de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya